Ułatwienia dostępu

Rezerwacja

54 283 42 56

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „PROMIEŃ” 87-720 CIECHOCINEK ul. NIESZAWSKA 22 NIP 525-238-99-51, REGON 140913628-, KRS pod nr: 0000275133. który jako podmiot leczniczy przetwarza dane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

2. DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH:
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pacjentów są wykorzystywane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. a) ustalenia tożsamości pacjentów zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 2. b) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 3. c) kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Przetwarzane dane osobowe mogą objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, w tym dane o stanie zdrowia. Administrator danych osobowych ma ustawowy obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.
 5. Administrator informuje, że podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe. Niepodanie przez Pacjenta danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych.
 6. Administrator informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 20 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.
 7. Administrator może przekazać dane pacjentów podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi związane ze wsparciem działalności. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego,  lub wsparcia prowadzonej przez administratora działalności. Dane osobowe mogą zostać również przekazane innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione wskazanym przez pacjenta osobom.
 8. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator informuje również o prawie dostępu do danych osobowych, prawie ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Administrator informuje również o prawie do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

4. PRZEKAZYWANIE, POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH:

 • Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze SU „PROMIEŃ” lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
 • nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi archiwizację dokumentacji medycznej.

5. POSIADAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • posiadają Państwo prawo żądania od SU ”PROMIEŃ” przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.